ALTER DROP Rename در جداول

  • مدرس: علی بیگدلی
  • تاریخ انتشار: Oct 24, 2020

ALTER TABLE

از دستور ALTER TABLE برای افزودن ، حذف یا اصلاح ستون ها در یک جدول موجود استفاده می شود.
همچنین می توانید از دستور ALTER TABLE برای افزودن و رها کردن محدودیت های مختلف روی یک جدول موجود استفاده کنید.

جدول زیر را به نام افراد در نظر بگیرید:

کد SQL زیر یک ستون جدید به نام DateOfBirth اضافه می کند:

ALTER TABLE People ADD DateOfBirth date;

خروجی:

نکته: همه ردیف ها در ستون تازه اضافه شده مقدار پیش فرض دارند که در این حالت NULL است.

DROPPING

کد SQL زیر نحوه حذف ستونی با نام DateOfBirth را در جدول People نشان می دهد.

ALTER TABLE People 
DROP COLUMN DateOfBirth;

جدول People اکنون به این شکل است:

نکته: ستون ، همراه با تمام داده های آن ، به طور کامل از جدول حذف می شود.

برای حذف کل جدول ، از دستور DROP TABLE استفاده کنید:

DROP TABLE People;

نکته: هنگام حذف جدول مراقب باشید. حذف جدول منجر به از دست رفتن کامل اطلاعات ذخیره شده در جدول می شود!

تغییر نام

از دستور ALTER TABLE برای تغییر نام ستون ها نیز استفاده می شود:

ALTER TABLE People
RENAME FirstName TO name;

نام این ستون به ستونی به نام FirstName تغییر می کند.

خروجی:

تغییر نام جداول

با استفاده از دستور RENAME می توانید کل جدول را تغییر نام دهید:

RENAME TABLE People TO Users;

نام جدول را People به Users تغییر می دهد.

ثبت دیدگاه
نام *
ایمیل*
دیدگاه *
0دیدگاه