ایجاد محدودیت نتایج در پایگاه داده MySQL

  • مدرس: علی بیگدلی
  • تاریخ انتشار: Oct 19, 2020

نتیجه را محدود کنید

با استفاده از عبارت "LIMIT" می توانید تعداد سوابق برگشت داده شده از درخواست را محدود کنید:

برای مثال در قطعه کد زیر 5 رکورد اول را در جدول "مشتریان" انتخاب می کنید:

import mysql.connector

mydb = mysql.connector.connect(
  host="localhost",
  user="myusername",
  passwd="mypassword",
  database="mydatabase"
)

mycursor = mydb.cursor()

mycursor.execute("SELECT * FROM customers LIMIT 5")

myresult = mycursor.fetchall()

for x in myresult:
	print(x) 

خروجی:

(1, 'John', 'Highway 21')
(2, 'Peter', 'Lowstreet 27')
(3, 'Amy', 'Apple st 652')
(4, 'Hannah', 'Mountain 21')
(5, 'Michael', 'Valley 345') 

از موقعیت دیگری شروع کنید

اگر می خواهید پنج رکورد را بازگردانید ، از رکورد سوم شروع می کنید ، می توانید از کلمه کلیدی "OFFSET" استفاده کنید:

برای مثال در قطعه کد زیراز موقعیت 3 شروع می کند و 5 رکورد را برگرداند:

import mysql.connector

mydb = mysql.connector.connect(
  host="localhost",
  user="myusername",
  passwd="mypassword",
  database="mydatabase"
)

mycursor = mydb.cursor()

mycursor.execute("SELECT * FROM customers LIMIT 5 OFFSET 2")

myresult = mycursor.fetchall()

for x in myresult:
	print(x) 	

خروجی:

(3, 'Amy', 'Apple st 652')
(4, 'Hannah', 'Mountain 21')
(5, 'Michael', 'Valley 345')
(6, 'Sandy', 'Ocean blvd 2')
(7, 'Betty', 'Green Grass 1')

 

ثبت دیدگاه
نام *
ایمیل*
دیدگاه *
0دیدگاه