عملکرد Select در پایگاه داده MySQL

 • مدرس: علی بیگدلی
 • تاریخ انتشار: Oct 19, 2020

از جدول داده مورد نظر را انتخاب کنید

برای انتخاب از جدول در MySQL ، از عبارت "SELECT" استفاده کنید:
برای مثال قطعه کد زیر تمام سوابق را از جدول "مشتریان" انتخاب کرده و نتیجه را نمایش دهید:

import mysql.connector

mydb = mysql.connector.connect(
 host="localhost",
 user="myusername",
 passwd="mypassword",
 database="mydatabase"
)

mycursor = mydb.cursor()

mycursor.execute("SELECT * FROM customers")

myresult = mycursor.fetchall()

for x in myresult:
	print(x) 

خروجی:

(1, 'John', 'Highway 21')
(2, 'Peter', 'Lowstreet 27')
(3, 'Amy', 'Apple st 652')
(4, 'Hannah', 'Mountain 21')
(5, 'Michael', 'Valley 345')
(6, 'Sandy', 'Ocean blvd 2')
(7, 'Betty', 'Green Grass 1')
(8, 'Richard', 'Sky st 331')
(9, 'Susan', 'One way 98')
(10, 'Vicky', 'Yellow Garden 2')
(11, 'Ben', 'Park Lane 38')
(12, 'William', 'Central st 954')
(13, 'Chuck', 'Main Road 989')
(14, 'Viola', 'Sideway 1633')
(15, 'Michelle', 'Blue Village')

توجه: ما از روش fetchall () استفاده می کنیم که تمام سطرها را از آخرین دستور اجرا شده می گیرد.

انتخاب ستون ها

برای انتخاب فقط برخی از ستون های جدول ، از عبارت "SELECT" و به دنبال آن نام ستون استفاده کنید.
برای مثال در قطعه کد زیر فقط ستون های نام و آدرس را انتخاب می کنیم:

import mysql.connector

mydb = mysql.connector.connect(
 host="localhost",
 user="myusername",
 passwd="mypassword",
 database="mydatabase"
)

mycursor = mydb.cursor()

mycursor.execute("SELECT name, address FROM customers")

myresult = mycursor.fetchall()

for x in myresult:
	print(x) 

خروجی:

('John', 'Highway 21')
('Peter', 'Lowstreet 27')
('Amy', 'Apple st 652')
('Hannah', 'Mountain 21')
('Michael', 'Valley 345')
('Sandy', 'Ocean blvd 2')
('Betty', 'Green Grass 1')
('Richard', 'Sky st 331')
('Susan', 'One way 98')
('Vicky', 'Yellow Garden 2')
('Ben', 'Park Lane 38')
('William', 'Central st 954')
('Chuck', 'Main Road 989')
('Viola', 'Sideway 1633')
('Michelle', 'Blue Village') 	

با استفاده از روش fetchone

اگر فقط به یک ردیف نیاز دارید ، می توانید از روش fetchone () استفاده کنید.

روش fetchone () ردیف اول نتیجه را برمی گرداند برای مثال در قطعه کد زیر تنها یک سطر از آخرین داده وارده را نمایش می دهد:

import mysql.connector

mydb = mysql.connector.connect(
 host="localhost",
 user="myusername",
 passwd="mypassword",
 database="mydatabase"
)

mycursor = mydb.cursor()

mycursor.execute("SELECT * FROM customers")

myresult = mycursor.fetchone()

print(myresult) 

خروجی:

(1, 'John', 'Highway 21')

 

ثبت دیدگاه
نام *
ایمیل*
دیدگاه *
0دیدگاه