استفاده از IR Remote با پایتون در رزبری پای

 • مدرس: علی بیگدلی
 • تاریخ انتشار: Aug 30, 2020

اگر قصد استفاده از راه حل خارج از جعبه (lirc) را ندارید ، باید به دنیای انتقال داده های IR خام بپردازید. بین یک پست مربوط به آردوینو و این ویدیوی YouTube ، به نظر می رسد که ریموت های IR اساساً از کد مورس برای انتقال اطلاعات بین ریموت و گیرنده استفاده می کنند ، که 0 با پالس کوتاه و 1 با پالس طولانی نشان داده می شود. طول این پالس ها چقدر است؟ به نظر می رسد که آنها بین 0.5 میلی متر تا 2 میلی ثانیه بر اساس مقاله adafruit هستند ، اما آیا پایتون برای اندازه گیری این سرعت کافی است؟ وقت آن است که بفهمیم...

نمونه پروژه زیر صرفا برای گرفتن اطلاعات سیگنال IR است که می توانید مبتنی بر کد های ارسالی عملیات مناسب را درج نمایید.

نمونه ماژول IR

شماتیک اتصالات

قطعه کد تست ماژول گیرنده IR

import RPi.GPIO as GPIO
from time import time
ir_pin = 23
def setup():
  GPIO.setmode(GPIO.BOARD) # Numbers GPIOs by physical location
  GPIO.setup(ir_pin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)


def binary_aquire(pin, duration):
  # aquires data as quickly as possible
  t0 = time()
  results = []
  while (time() - t0) < duration:
    results.append(GPIO.input(pin))
  return results


def on_ir_receive(pinNo, bouncetime=150):
  # when edge detect is called (which requires less CPU than constant
  # data acquisition), we acquire data as quickly as possible
  data = binary_aquire(pinNo, bouncetime/1000.0)
  if len(data) < bouncetime:
    return
  rate = len(data) / (bouncetime / 1000.0)
  pulses = []
  i_break = 0
  # detect run lengths using the acquisition rate to turn the times in to microseconds
  for i in range(1, len(data)):
    if (data[i] != data[i-1]) or (i == len(data)-1):
      pulses.append((data[i-1], int((i-i_break)/rate*1e6)))
      i_break = i
  # decode ( < 1 ms "1" pulse is a 1, > 1 ms "1" pulse is a 1, longer than 2 ms pulse is something else)
  # does not decode channel, which may be a piece of the information after the long 1 pulse in the middle
  outbin = ""
  for val, us in pulses:
    if val != 1:
      continue
    if outbin and us > 2000:
      break
    elif us < 1000:
      outbin += "0"
    elif 1000 < us < 2000:
      outbin += "1"
  try:
    return int(outbin, 2)
  except ValueError:
    # probably an empty code
    return None


def destroy():
  GPIO.cleanup()


if __name__ == "__main__":
  setup()
  try:
    print("Starting IR Listener")
    while True:
      print("Waiting for signal")
      GPIO.wait_for_edge(11, GPIO.FALLING)
      code = on_ir_receive(11)
      if code:
        print(str(hex(code)))
      else:
        print("Invalid code")
  except KeyboardInterrupt:
    pass
  except RuntimeError:
    # this gets thrown when control C gets pressed
    # because wait_for_edge doesn't properly pass this on
    pass
  print("Quitting")
  destroy()

 

ثبت دیدگاه
نام *
ایمیل*
دیدگاه *
0دیدگاه