تشخیص حرکت با پایتون

 • مدرس: علی بیگدلی
 • تاریخ انتشار: Aug 25, 2020

با استفاده از یک سنسور PIR انسانها و سایر حیوانات همه زمان ها را تابش می دهند. با این حال، چیزی که در مورد تابش اشعه ماوراء بنفش (IR) وجود دارد، چیزی نیست که به آن توجه شود، که در سطوحی که از طریق انسان آن را منتشر می شود، بسیار بی ضرر است. در واقع، تمام اشیاء در دمای بالاتر از صفر مطلق (-273.15C) تابش اشعه مادون قرمز را منتشر می کنند.

حسگر PIR تغییرات در میزان اشعه مادون قرمز دریافت می کند. هنگامی که تغییر مقدار قابل توجهی در میزان اشعه مادون قرمز وجود دارد، آن را تشخیص می دهد، و سپس پالس باعث می شود. این بدان معنی است که یک سنسور PIR می تواند هنگامی که انسان (یا هر حیوانی) در مقابل آن حرکت می کند تشخیص دهد.

اما برای استفاده از سنسور تشخیص حرکت PIR می بایستی به سراغ اتصالات و سپس کد تست زیر برویم. اتصالات را طبق تصویر داده شده انجام دهید و سپس قطعه کد داده شده را به اجرا در آورید. همانطور که انتظار می رود می بایست با حرکت دست شما در جلوی سنسور پیغام مورد نظر در ترمینال به نمایش در آید.

قطعه کد:

 

#importing libraries
import RPi.GPIO as GPIO
import time
#setting the gpio schema to bcm
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
#define the pir pin
pirPin = 14
#setting the PIR pin to INPUT
GPIO.setup(pirPin, GPIO.IN) #PIR

try:
  time.sleep(2) # to stabilize sensor
  while True:
    if GPIO.input(pirPin ):
      print("Motion Detected...")
      time.sleep(5) #to avoid multiple detection
    time.sleep(0.1) #loop delay, should be less than detection delay

except:
  GPIO.cleanup()

اما فقط همین نیست می توانید با اتصال یک بازر و ایجاد یک تغییر کوچک در کد خود به جای نمایش پیغام یک آلارم را برای زمان تشخیص حرکت فعال کنید. این مورد تنها چیزی نیست که می توان برای این قسمت در نظر گرفت و می توان این توانایی را با کار های مختلفی ترکیب و پیاده سازی کرد.

ثبت دیدگاه
نام *
ایمیل*
دیدگاه *
0دیدگاه