سنسور رطوبت خاک با پایتون

 • مدرس: علی بیگدلی
 • تاریخ انتشار: Aug 30, 2020

برخی سنسورها برای Raspberry Pi وجود دارد که می تواند رطوبت ، دما و سایر مقادیر را اندازه گیری کند. با این وجود ، این ماژول ها تقریباً کاملاً مناسب هوا هستند و برای استفاده در زمین در نظر گرفته نشده اند.
برای برخی از پروژه ها ، مانند تأمین آب و رطوبت اتوماتیک گیاه ، باید رطوبت خاک اندازه گیری شود، که برای این کار سنسور و ماژول هایی در نظر گرفته شده است.

در این آموزش ، من به شما نشان می دهم که چگونه از با در نظر گرفتن حد استانه در ماژول yl69 بتوانید صرفا از طریق بخش digital رطوبت مورد نیاز را به صورت 0 و 1 تشخیص دهید.

اما سنسوری که برای این قسمت استفاده مورد بررسی قرار می گیرد Soil Moisture yl69  نامیده می شود که دارای دو حالت خروجی digital و analog است که در این بخش به بررسی نحوه برخورد با حالت دیجیتال آن می پردازیم.

شماتیک اتصالات:

قطعه کد تست برای بررسی ماژول سنسور رطوبت خاک:

import RPi.GPIO as GPIO
import time
 
#GPIO SETUP
moisture_pin = 21
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(moisture_pin , GPIO.IN)
 
def callback(moisture_pin ):
    if GPIO.input(channel):
        print ("No Water Detected!")
    else:
        print ("Water Detected!")
# let us know when the pin goes HIGH or LOW
GPIO.add_event_detect(moisture_pin , GPIO.BOTH, bouncetime=300) 
# assign function to GPIO PIN, Run function on change
GPIO.add_event_callback(moisture_pin , callback) 
 
# infinite loop to keep the system going
while True:
    time.sleep(1)

 

ثبت دیدگاه
نام *
ایمیل*
دیدگاه *
0دیدگاه