بررسی وجود یک جدول

  • مدرس: علی بیگدلی
  • تاریخ انتشار: Sep 28, 2020

هنگام ایجاد جدول ، باید اطمینان حاصل کنیم که جدول از قبل وجود نداشته است. به همین ترتیب ، هنگام حذف / حذف جدول ، جدول باید وجود داشته باشد.

برای بررسی اینکه جدول از قبل وجود ندارد ، از عبارت "در صورت عدم وجود" با عبارت CREATE TABLE به شرح زیر استفاده می کنیم:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS table_name (column1, column2, …, columnN)

مثلا:

import sqlite3

con = sqlite3.connect('mydatabase.db')

def sql_fetch(con):

    cursorObj = con.cursor()

    cursorObj.execute('create table if not exists projects(id integer, name text)')

    con.commit()

sql_fetch(con)

به همین ترتیب ، برای بررسی اینکه آیا جدول هنگام حذف وجود دارد یا خیر ، از عبارت "در صورت وجود" با عبارت DROP TABLE به شرح زیر استفاده می کنیم:

DROP TABLE IF EXISTS table_name

مثلا:

cursorObj.execute('drop table if exists projects')

همچنین می توانیم با اجرای query زیر ، جدول مورد نظر برای دسترسی به آن را بررسی کنیم که وجود دارد یا خیر:

cursorObj.execute('SELECT name from sqlite_master WHERE type = "table" AND name = "employees"')

print(cursorObj.fetchall())

اگر جدول کارمندان وجود داشته باشد ، نام خود را به شرح زیر برمی گرداند:

اگر نام جدول مشخص شده ما وجود نداشته باشد ، یک آرایه خالی برمی گردد:

 

ثبت دیدگاه
نام *
ایمیل*
دیدگاه *
captcha
0دیدگاه