Insert in Table

 • مدرس: علی بیگدلی
 • تاریخ انتشار: Aug 26, 2020

برای درج داده ها در یک جدول ، از عبارت INSERT INTO استفاده می کنیم. خط کد زیر را در نظر بگیرید:

INSERT INTO employees VALUES(1, 'John', 700, 'HR', 'Manager', '2017-01-04')

قطعه کد زیر برای ارسال داده های بالا استفاده می شود:

import sqlite3

con = sqlite3.connect('mydatabase.db')

def sql_insert(con):

  cursorObj = con.cursor()
  
  cursorObj.execute("INSERT INTO employees VALUES(1, 'John', 700, 'HR', 'Manager', '2017-01-04')")
  
  con.commit()


sql_insert(con)

برای بررسی اینکه اطلاعات درج شده است ، روی مرور داده در مرورگر DB کلیک کنید:

ما همچنین می توانیم مقادیر / آرگومان ها را با استفاده از روش INSERT در روش execute () اجرا کنیم. می توانید از علامت سؤال (؟) به عنوان مکان نگهدارنده برای هر مقدار استفاده کنید. نحو INSERT مانند موارد زیر خواهد بود:

cursorObj.execute('''INSERT INTO employees(id, name, salary, department, position, hireDate) VALUES(?, ?, ?, ?, ?, ?)''', entities)

در جایی که اشخاص دارای مقادیر برای متغیرهایی به شرح زیر هستند:

entities = (2, 'Andrew', 800, 'IT', 'Tech', '2018-02-06')

کل کد به شرح زیر است:

import sqlite3

con = sqlite3.connect('mydatabase.db')

def sql_insert(con, entities):

  cursorObj = con.cursor()
  
  cursorObj.execute('INSERT INTO employees(id, name, salary, department, position, hireDate) VALUES(?, ?, ?, ?, ?, ?)', entities)
  
  con.commit()

entities = (2, 'Andrew', 800, 'IT', 'Tech', '2018-02-06')

sql_insert(con, entities)

و خروجی آن به شکل زیر خواهد بود:

نمونه قطعه کد شئ گرا و با استفاده از کلاس ها در پایتون:

import sqlite3
from sqlite3 import Error


class db_mgmt:
  def __init__(self,path):
    self.con = sqlite3.connect(path)
    self.cur = self.con.cursor()

  def create_table(self):
    self.cur.execute("CREATE TABLE employees(id integer PRIMARY KEY, name text, salary real, department text, position text, hireDate text)")
    self.con.commit()
  
  def insert_data(self,entities):
    self.cur.execute('INSERT INTO employees(id, name, salary, department, position, hireDate) VALUES(?, ?, ?, ?, ?, ?)', entities)
    self.con.commit()

  def close(self):
    self.con.close()

if __name__ == "__main__":
  entities = (2, 'Andrew', 800, 'IT', 'Tech', '2018-02-06')
  db = db_mgmt("mydatabase.db")
  db.create_table()
  db.insert_data(entities)
  db.close()

ثبت دیدگاه
نام *
ایمیل*
دیدگاه *
0دیدگاه