rowcount

  • مدرس: علی بیگدلی
  • تاریخ انتشار: Sep 28, 2020

SQLite3 rowcount برای برگرداندن تعداد ردیفی که تحت تأثیر آخرین پرسش SQL اجرا شده استفاده می شود.

وقتی از rowcount با عبارت SELECT استفاده می کنیم ، -1 بر می گردد زیرا تعداد سطرهایی که انتخاب شده اند مشخص نیست تا زمانی که همه آنها واکشی یا fetch شوند. مثال زیر را در نظر بگیرید:

print(cursorObj.execute('SELECT * FROM employees').rowcount)

که خروجی آن برابر با:

بنابراین ، برای بدست آوردن تعداد ردیف ، باید تمام داده ها را واکشی کنید و سپس طول نتیجه را بدست آورید:

rows = cursorObj.fetchall()

print len (rows)

وقتی از عبارت DELETE بدون هیچ گونه شرطی (بند WHERE) استفاده می کنید ، همه سطرهای جدول را حذف می کند و تعداد کل سطرهای حذف شده را در تعداد ردیف برمی گرداند.

print(cursorObj.execute('DELETE FROM employees').rowcount)

اگر هیچ سطری حذف نشود ، صفر برمی گرداند.

 

ثبت دیدگاه
نام *
ایمیل*
دیدگاه *
0دیدگاه