استفاده از ویجت منو

 • مدرس: علی بیگدلی
 • تاریخ انتشار: Aug 26, 2020

ویجت منو Tkinter ویجت منو برای پیاده سازی منوهای topple، dropdown و popup استفاده می شود. هنگام استفاده از ویجت منو این ویجت برای نمایش انواع منوهای مورد استفاده توسط یک برنامه کاربردی استفاده می شود. از آنجا که این ویجت در صورت امکان از کد محلی استفاده می کند، نباید سعی کنید منوها را با استفاده از دکمه ها و سایر ابزارک های Tkinter امتحان کنید. الگو ها منوهای سطح بالا فقط در زیر نوار عنوان ریشه و یا هر پنجره دیگر به بالا (یا در مکینتاش، در کنار لبه بالایی صفحه) نمایش داده می شود. برای ایجاد یک منوی پیشرفته، یک نمونه از منو جدید ایجاد کنید و از متد add برای افزودن دستورات و سایر نوشته های منو به آن استفاده کنید. مثال زیر نحوه ایجاد یک منو را به شما نشان می دهد:


 
#importing libraries
from tkinter import *

# building a window
window = Tk()

#adding window title
window.title("icc-aria gui app")

#function for hello command
def hello():
  print ("hello!")

# create a toplevel menu
menubar = Menu(window )
menubar.add_command(label="Hello!", command=hello)
menubar.add_command(label="Quit!", command=window.quit)

# display the menu
window .config(menu=menubar)

#creating the loop for the program
window.mainloop()

 

نمونه خروجی:

منوهای Pulldown (و سایر زیر منوها) به همان شکل ایجاد می شوند. تفاوت اصلی این است که آنها به جای یک پنجره تکمیل شده به یک منوی والدین (با استفاده از add_cascade) متصل می شوند. نمونه کد زیر نحوه ساخت زیر منو را در رابط گرافیکی tkinter به شما نشان خواهد داد. مثال:  


 
#importing libraries
from tkinter import *

# building a window
window = Tk()

#adding window title
window.title("icc-aria gui app")

#function for open command
def openfile():
  print ("open file function activated")

#function for save command
def savefile():
  print ("save file function activated")
    
# create a toplevel menu
menubar = Menu(window)

# create a pulldown menu, and add it to the menu bar
filemenu = Menu(menubar, tearoff=0)
filemenu.add_command(label="Open", command=openfile)
filemenu.add_command(label="Save", command=savefile)
filemenu.add_separator()
filemenu.add_command(label="Exit", command=window.quit)
menubar.add_cascade(label="File", menu=filemenu)

# create more pulldown menus
editmenu = Menu(menubar, tearoff=0)
editmenu.add_command(label="Cut")
editmenu.add_command(label="Copy")
editmenu.add_command(label="Paste")
menubar.add_cascade(label="Edit", menu=editmenu)

helpmenu = Menu(menubar, tearoff=0)
helpmenu.add_command(label="About")
menubar.add_cascade(label="Help", menu=helpmenu)

# display the menu
window .config(menu=menubar)

#creating the loop for the program
window.mainloop()

نمونه خروجی:

 

ثبت دیدگاه
نام *
ایمیل*
دیدگاه *
captcha
0دیدگاه