استفاده از canvas

 • مدرس: علی بیگدلی
 • تاریخ انتشار: Aug 26, 2020

در رابط گرافیکی tkinter پایتون شما توانایی ساخت طرح های گرافیکی دلخواه را نیز دارید و می توانید با استفاده از توابع مختلف اشکال متفاوتی را ایجاد نمایید که در زیر به بعضی از آن ها اشاره می کنیم. مواردی که در canvas قابل انجام هستند:

 • arc - ساخت ربع دایره در صفحه قالب
 • bitmap - درج تصاویر bitmap در قالب
 • image - درج تصویر در قالب
 • line - درج خط در قالب
 • oval - درج دایره در قالب
 • polygon -درج مختصات نقاط در قالب
 • rectangle - درج مستطیل در قالب
 • text - درج نوشته در قالب
 • window - درج پنجره در قالب

مثال زیر یک مثال جامع از تمام روابطی است که می توان برای کانواس ایجاد کرد که در یک قاب به شما نشان داده خواهد شد، هر چند گه یم توانید با مطالعه بیشتر کاربرد های دیگری از آن ها را ایجاد کنید.

کد نمونه:

# importing tkinter modules
from tkinter import *

# building a window
window = Tk()

#adding window title
window.title("icc-aria gui app")

#initializing canvas area and making it ready
canvas_window = Canvas(window, width=500, height=320)
canvas_window.pack()

#drawing a simple line
canvas_window.create_line(10, 20, 10, 100)

#drawing a line with design
canvas_window.create_line(50, 20, 50, 100, fill="red", dash=(4, 4))

#creating rectangle
canvas_window.create_rectangle(100, 20, 200,100, fill="blue")

#creating eclipse with oval
canvas_window.create_oval(220,20, 340,100, fill="red")

#creating circle with oval
canvas_window.create_oval(350,20, 430,100, fill="yellow")

#adding polygon and multiple linesto create other shapes
canvas_window.create_polygon([10,120,10,180,80,180],outline='gray',fill='gray', width=2)

#adding image to the window with canvas
image_file = PhotoImage(file='icc-aria.png')
canvas_window.create_image(200, 160, image=image_file)

#adding text inside canvas area
canvas_window.create_text(370,160,fill="darkblue",font="Times 20 italic bold",text="www.icc-aria.ir")

#making arc in window
canvas_window.create_arc(0,200,90,300) 


#creating the loop for the program
window.mainloop()
# importing tkinter modules
from tkinter import *

# inherianceing from Tk module and initializing the Tk class for creating object
class App(Tk):
  def __init__(self):
    Tk.__init__(self)
    self.title("icc-aria gui app")
    #initializing canvas area and making it ready
    canvas_window = Canvas(self, width=500, height=320)
    canvas_window.pack()

    #drawing a simple line
    canvas_window.create_line(10, 20, 10, 100)

    #drawing a line with design
    canvas_window.create_line(50, 20, 50, 100, fill="red", dash=(4, 4))

    #creating rectangle
    canvas_window.create_rectangle(100, 20, 200,100, fill="blue")

    #creating eclipse with oval
    canvas_window.create_oval(220,20, 340,100, fill="red")

    #creating circle with oval
    canvas_window.create_oval(350,20, 430,100, fill="yellow")

    #adding polygon and multiple linesto create other shapes
    canvas_window.create_polygon([10,120,10,180,80,180],outline='gray',fill='gray', width=2)

    #adding image to the window with canvas
    image_file = PhotoImage(file='icc-aria.png')
    canvas_window.create_image(200, 160, image=image_file)

    #adding text inside canvas area
    canvas_window.create_text(370,160,fill="darkblue",font="Times 20 italic bold",text="www.icc-aria.ir")

    #making arc in window
    canvas_window.create_arc(0,200,90,300) 

# creating the object of app for tk main window
if __name__ == "__main__":
  app = App()
  app.mainloop()

خروجی کد:

نکته: در بعضی شرایط ممکن است که طرح های دلخواهتان را نتوانید با استفاده از توابع از پیش تعیین شده بسازید و می بایستی به صورت دستی آن ها را ایجاد کنید مثل شکل مثلث که در تصویر بالا با استفاده از ایجاد خطوط پشت سر هم ایجاد شده.

ثبت دیدگاه
نام *
ایمیل*
دیدگاه *
0دیدگاه