ایجاد popup منو

  • مدرس: علی بیگدلی
  • تاریخ انتشار: Aug 26, 2020

ممکن است در مواردی بخواهید منو هایی را ایجاد کنید که با استفاده از کلید های دیگری به صورت هاور در هر جای پنجره ظاهر شوند که این خود روشی برای ساخت اپلیکیشن های تعاملی است. در نهایت یک منوی پنجره به همان شیوه ایجاد می شود، اما به روش صریحا نمایش داده می شود، با استفاده از روش پست. مثال:

#importing libraries
from tkinter import *

# building a window
window = Tk()

#adding window title
window.title("icc-aria gui app")


def hello():
    print ("hello!")

# create a popup menu
menu = Menu(window, tearoff=0)
menu.add_command(label="Undo", command=hello)
menu.add_command(label="Redo", command=hello)

# create a canvas
frame = Frame(window, width=300, height=300)
frame.pack()

def popup(event):
    menu.post(event.x_root, event.y_root)

# attach popup to canvas
frame.bind("<Button-3>", popup)

# display the menu
window.config(menu=menu)

#creating the loop for the program
window.mainloop()

نمونه خروجی:

 

ثبت دیدگاه
نام *
ایمیل*
دیدگاه *
captcha
0دیدگاه