ساخت یک list box

  • مدرس: علی بیگدلی
  • تاریخ انتشار: Aug 26, 2020

در این قسمت به بررس

ی یکی دیگر از ویدجت های ماژول tkinter می پردازیم. نام این المان listbox است و همانطور که از اسم آن پیداست لیستی از آیتم ها را درون خود نگه داری می کند و کاربر می تواند با المان های آن کار های متفاوتی را انجام دهد. که از جمله نگه داری و نشان دادن آیتم های اضافه شده و یا کم کردن همان آیتم هاست. نمونه کد زیر نشان دهنده ایجاد یک لیست از چند رشته در این المان می باشد کد نمونه:

#importing libraries
from tkinter import *

# building a window
window = Tk()

#adding window title
window.title("icc-aria gui app")

#creating a list box for elements
list_box = Listbox(window)
list_box.pack()

#inserting elements with insert method
list_box.insert(1, "Python")
list_box.insert(2, "Ali Bigdeli")
list_box.insert(2, "ICC-Aria")

#creating the loop for the program
window.mainloop()

نمونه خروجی:

اما استفاده واقعی آن به چه صورت است و چگونه می توان با این المان ارتباط بر قرار کرد؟ مثال زیر نحوه تعامل به این المان را با استفاده از اضافه کردن المان های ورودی ازطریق entry نشان می دهد. کد نمونه:

#importing libraries
from tkinter import *

#inserting items in list_box
def insert_element():
    list_box.insert(END,name_entry.get())

#function to clear all the data in list_box
def clear_box():    
    list_box.delete(0,END)

# building a window
window = Tk()

#adding window title
window.title("icc-aria gui app")

#an entry for giving the elements we want to add
name_entry = Entry(window)
name_entry.pack()

#a button to send the entries to listbox
send_btn = Button(window,text="send to box",command=insert_element)
send_btn.pack()

#a button to clear all the contents in box
send_btn = Button(window,text="clear the box",command=clear_box)
send_btn.pack()

#creating a list box for elements
list_box = Listbox(window)
list_box.pack()

#creating the loop for the program
window.mainloop()

نمونه خروجی:

ثبت دیدگاه
نام *
ایمیل*
دیدگاه *
captcha
0دیدگاه