label frame

  • مدرس: علی بیگدلی
  • تاریخ انتشار: Aug 26, 2020

یک Labelframe یک ویجت ظرف ساده است. هدف اولیه آن این است که به عنوان یک spacer یا ظرف برای طرح بندی پنجره های پیچیده عمل کند. این ویجت دارای ویژگی های قاب و توانایی نمایش یک برچسب است. در اینجا نحوه ساده برای ایجاد این ویجت وجود دارد -

w = LabelFrame( master, option, ... )

مولفه های master - این نشان دهنده پنجره پدر و مادر است. option - در اینجا لیستی از گزینه های رایج ترین این ویجت است. این گزینه ها می توانند به عنوان جفت کلید-ارزش جدا شده از طریق کاما استفاده شوند. مثال زیر نمونه ای ساده از پیاده سازی این ویدجت را به شما نشان می دهد: قطعه کد:

#importing library
from tkinter import *

#creating the window object and giving title
window = Tk()
window.title("icc-aria gui app")

#making a frame over a label
labelframe = LabelFrame(window, text="This is a LabelFrame")
labelframe.pack(fill="both", expand="yes")

#creating a label
left = Label(labelframe, text="Inside the LabelFrame")
left.pack()

#making a loop for window
window.mainloop()

خروجی نمونه کد:

 

ثبت دیدگاه
نام *
ایمیل*
دیدگاه *
0دیدگاه