toplevel window

  • مدرس: علی بیگدلی
  • تاریخ انتشار: Aug 26, 2020

از ابزارک Toplevel برای ایجاد یک پنجره در بالای همه پنجره های دیگر استفاده می شود. ویجت Toplevel برای ارائه برخی اطلاعات اضافی به کاربر و همچنین هنگامی که برنامه ما با بیش از یک برنامه سر و کار دارد استفاده می شود. این پنجره ها مستقیماً توسط Window Manager سازماندهی و مدیریت می شوند و نیازی نیست که هر بار پنجره والدی با آنها مرتبط باشد.

w = Toplevel ( option, ... )

در زیر نمونه ای از استفاده این ویدجت را می بینید که عملکردی مشابه صفحات مربوط به پیغام های خطا را دارد که بر روی پنجره های اصلی نمایش داده می شود. 

نمونه کد:

from tkinter import *

window = Tk()
window.title("icc-aria gui app")
top = Toplevel()
top.mainloop()

خروجی کد:

 

ثبت دیدگاه
نام *
ایمیل*
دیدگاه *
0دیدگاه