تاپل ها

  • مدرس: علی بیگدلی
  • تاریخ انتشار: Aug 24, 2020

Tuple در پایتون

Tuple ها به لیستها بسیار شبیه هستند، به جز اینکه Tuple ها غیرقابل تغییر هستند . همچنین، آنها با استفاده از پرانتز، به جای براکت مربعی، ایجاد می شوند. مثال:

words = ("spam", "eggs", "sausages",)

شما می توانید با مقادیر خود در مقیاس به همان اندازه که با لیست ها دسترسی داشتید دسترسی پیدا کنید:

print(words[0])

تلاش برای تخصیص یک مقدار در یک Tuple، یک TypeError را ایجاد می کند.

words[1] = "cheese"

خروجی:

>>>
TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
>>>

نکته:مانند لیست ها و dictionary ها، tuple ها را می توان در داخل یکدیگر قرار داد. tuple ها را می توان فقط با جدا کردن مقادیر با کاما و بدون پرانتز ایجاد کرد. مثال:

my_tuple = "one", "two", "three"
print(my_tuple[0])

خروجی:

>>>
one
>>>

یک tuple خالی با استفاده از یک جفت پرانتز خالی ایجاد می شود.

tpl = ()

نکته:tuple ها سریعتر از لیست ها هستند اما قابل تغییر نیستند.

ثبت دیدگاه
نام *
ایمیل*
دیدگاه *
0دیدگاه