نوشتن در فایل

  • مدرس: علی بیگدلی
  • تاریخ انتشار: Aug 24, 2020

نوشتن در فایل

برای نوشتن در فایل ها از متد write استفاده می کنیم. به طوری که در این روش می توان رشته ای را به در متن فایل ایجاد کرد. مثلا:

file = open("newfile.txt", "w")
file.write("This has been written to a file")
file.close()

file = open("newfile.txt", "r")
print(file.read())
file.close()

خروجی:

>>>
This has been written to a file
>>>

نکته:حالت "w" یک فایل ایجاد می کند، اگر قبلا وجود نداشته باشد. هنگامی که یک فایل در حالت نوشتن باز می شود، محتوای موجود در فایل حذف می شود.

file = open("newfile.txt", "r")
print("Reading initial contents")
print(file.read())
print("Finished")
file.close()

file = open("newfile.txt", "w")
file.write("Some new text")
file.close()

file = open("newfile.txt", "r")
print("Reading new contents")
print(file.read())
print("Finished")
file.close()

خروجی:

>>>
Reading initial contents
some initial text
Finished
Reading new contents
Some new text
Finished
>>>

نکته:همانطور که می بینید محتوای فایل رونویسی شده است. متد write در صورتی که موفق باشد مقدار بایت نوشته شده رد فایل را فراخواهد خواند.

msg = "Hello world!"
file = open("newfile.txt", "w")
amount_written = file.write(msg)
print(amount_written)
file.close()

خروجی:

>>>
12
>>>
ثبت دیدگاه
نام *
ایمیل*
دیدگاه *
captcha
0دیدگاه