راه اندازی سنسور تشخیص فاصله

 • مدرس: علی بیگدلی
 • تاریخ انتشار: Aug 25, 2020
آموزش اینترنت اشیا قسمت هشتم - ماژول تشخیص فاصله ultrasonic

تشخیص فاصله به خودی خود کاربردی نداره ولی وقتی برای تشخیص پر یا خالی بودن یک جایگاه و یا حتی اندازه گیری قد ه کار میره معنای دیگه ای پیدا می کنه. حالا در این قسمت با هم یاد میگیریم که چطور این ماژول رو راه اندازی کنیم و در پروژه های دیگه چطور از ترکیبش استفاده کنیم. با ما همراه باشید... پیش نیاز های این قسمت:

 • Nodemcu
 • Ultrasonic Module
 • BreadBoard

نحوه اتصال ماژول ها

 
نمونه کد برای اتصال به سرور لوکال:
/* ultrasonic project
 * کنترل ارتباطات هوشمند آریا
 * آموزش های برنامه نویسی در حوزه هوشمند سازی iot و همچنین مباحث هوش مصنوعی 
 * همچنین فروشگاهی از تجهیزات بروز توسعه علمی و هوشمند سازی 
 * 
 * site: www.icc-aria.ir
 * telegram: http://t.me/icc_aria 
 * instagram: http://instagram.com/icc_aria
 * soroush: http://sapp.ir/icc_aria
*/

//آماده سازی و اضافه کردن کتابخانه های مربوط به پلتفرم
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

// محل قرار گیری کد حویت در ماژول
char auth[] = "YourAuthToken";

//defining the preneeds
const int trigPin = 2; //D4
const int echoPin = 0; //D3

// defines variables
long duration;
int distance;


// اطلاعات وای فای به همراه آدرس سرور برای اتصال ماژول
char ssid[] = "YourNetworkName";
char pass[] = "YourPassword";
char server[] = "YourServerIP";

void setup()
{
 // راه اندازی کنسول دیباگ برای خطایابی
 Serial.begin(115200);
 // راه اندازی اتصالات با استفاده از اطلاعات داده شده از قبل
 // در صورت وارد نکردن آدرس سرور به صورت پیشفرض به اینترنت متصل می شود
 // Blynk.begin(auth, ssid, pass,server);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass,server,8080);// برای کسانی که از سرور نسخه 0.30 به بالا استفاده می کنند
 pinMode(trigPin, OUTPUT); // Sets the trigPin as an Output
 pinMode(echoPin, INPUT); // Sets the echoPin as an Input 
}

void loop()
{
 //راه اندازی ماژول و اتصال دائم به سرور و تبادل اطلاعات
 Blynk.run();
 ultra_sens();
}
void ultra_sens() {

 // Clears the trigPin
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 delayMicroseconds(2);

 // Sets the trigPin on HIGH state for 10 micro seconds
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(trigPin, LOW);

 // Reads the echoPin, returns the sound wave travel time in microseconds
 duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

 // Calculating the distance
 distance = duration * 0.034 / 2;
 // Prints the distance on the Serial Monitor
 Serial.print("Distance: ");
 Serial.println(distance);
 Blynk.virtualWrite(1, distance);
 delay(500);
}

 

ثبت دیدگاه
نام *
ایمیل*
دیدگاه *
0دیدگاه