راه اندازی سنسور دما و رطوبت dht11

 • مدرس: علی بیگدلی
 • تاریخ انتشار: Aug 25, 2020
آموزش اینترنت اشیا قسمت یازدهم - سنسور دما و رطوبت DHT11

دما چقدره؟ رطوبت چطور؟ خوب مشخصه که نمیشه همینطوری گفت! با فراگیری این قسمت می تونید نحوه استفاده از ماژول های اندازه گیری دما و رطوبت DHT11 به همراه DHT22 رو به دقت با ماژول مربوطه اندازه گیری کنید و سیستم های مانیتورینگ و همچنین سرویس های وابسته به عوامل محیطی درست کنید. مثل همیشه از اینکه ما رو دنبال می کنید متشکریم... پیش نیاز های این قسمت:

 • Nodemcu
 • DHT11/DHT22
 • BreadBoard

نحوه اتصال ماژول ها

 
نمونه کد برای اتصال به سرور لوکال:
/* سنسور دما و رطوبت
 * کنترل ارتباطات هوشمند آریا
 * آموزش های برنامه نویسی در حوزه هوشمند سازی iot و همچنین مباحث هوش مصنوعی 
 * همچنین فروشگاهی از تجهیزات بروز توسعه علمی و هوشمند سازی 
 * 
 * site: www.icc-aria.ir
 * telegram: http://t.me/icc_aria 
 * instagram: http://instagram.com/icc_aria
 * soroush: http://sapp.ir/icc_aria
*/
//آماده سازی و اضافه کردن کتابخانه های مربوط به پلتفرم
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include "DHT.h"

// محل قرار گیری کد حویت در ماژول
char auth[] = "YourAuthToken";


// اطلاعات وای فای به همراه آدرس سرور برای اتصال ماژول
char ssid[] = "YourNetworkName";
char pass[] = "YourPassword";
char server[] = "YourServerIP";

//defining the preneeds
#define DHTPIN 4    //  D2
#define DHTTYPE DHT11  // DHT 22, AM2302, AM2321// 
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
BlynkTimer timer;

void setup()
{
 // راه اندازی کنسول دیباگ برای خطایابی
 Serial.begin(115200);
 // راه اندازی اتصالات با استفاده از اطلاعات داده شده از قبل
 // در صورت وارد نکردن آدرس سرور به صورت پیشفرض به اینترنت متصل می شود
 // Blynk.begin(auth, ssid, pass,server);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass,server,8080);// برای کسانی که از سرور نسخه 0.30 به بالا استفاده می کنند
 
}

void loop()
{
 //راه اندازی ماژول و اتصال دائم به سرور و تبادل اطلاعات
 Blynk.run();
 temp_hu();
}
void temp_hu() {
 float h = dht.readHumidity();
 float t = dht.readTemperature();
 Serial.println("humidity is: ");
 Serial.print(h);
 Serial.println("temp is: ");
 Serial.print(t);
 if (isnan(h) || isnan(t)) {
  Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
  return;
 }
 Blynk.virtualWrite(V1, h);
 Blynk.virtualWrite(V2, t);
 delay(1000);
/*
 if (h > 50) {
  Blynk.notify(String("Humidity has reached: ") + h + String("%"));
 }

 if (t > 27) {
  Blynk.notify(String("Temp has reached: ") + t + String("%"));
 }
*/
}

 

ثبت دیدگاه
نام *
ایمیل*
دیدگاه *
captcha
0دیدگاه